Fundusze Europejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” współfinansowała ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Fundusze unijne pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stwarzają wiele możliwości na szeroką integrację społeczności lokalnej. Liczne inicjatywy i przedsięwzięcia wpływają na aktywizację mieszkańców, a także na poprawę ich jakości życia.
Jednym z wielu Beneficjentów środków pomocowych pozyskanych w ramach PROW 2014-2020 jest Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, która ustanowiona aktem notarialnym z dnia 07 grudnia 1992 r. działa na terenie Gminy Miasteczko Śląskie jako organizacja pożytku publicznego „non-profit”.
Podstawowym celem działania Fundacji jest realizacja różnorodnych przedsięwzięć pomocowych, profilaktyczno-osłonowych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych, ochrona zdrowia, oświata, kultura, wychowanie, opieka społeczna, edukacja, zabezpieczenie prawidłowych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenach narażenia środowiskowego, na metale ciężkie w rejonie Górnego Śląska, a szczególnie okolic Miasteczka Śląskiego.
W ramach swojej działalności Fundacja wydała tysiące własnych ulotek, broszur edukacyjnych, zakupiła książki na wsparcie wielu imprez edukacyjnych i promocji zdrowia. Organizowała liczne imprezy kontrolowanych form spędzania wolnego czasu przez dzieci. Udzielała znacznej pomocy indywidualnej (zakup pompy insulinowej, sprzętu rehabilitacyjnego, leków, dofinansowanie zabiegów operacyjnych). Pomagano także dzieciom specjalnej troski spoza Miasteczka Śląskiego. Na terenie Gminy Miasteczka Śląskiego Fundacja realizowała unijny program pomocy żywnościowej PEAD, w ramach którego przyjęto i wydano ponad 14 ton żywności.
Gdy pojawiła się szansa na pozyskanie dodatkowych środków Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” złożyła wniosek o przyznanie pomocy w naborze ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Po pozytywnej ocenie projektu Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” w dniu 18 lipca 2018 r. podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn.: „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci – Radość i zabawa”.
Wartość budowy placu zabaw wyniosła 259.899,00 zł, natomiast wartość pozyskanego dofinansowania to 257.300,00 zł.
Przedmiotowy projekt obejmował budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 5. Na placu zabaw znajdują się elementy zabawowe, takie jak:

  • zestaw rekreacyjny z dwiema zjeżdżalniami (1szt.),
  • kolejka linowa (1 szt.),
  • pomost z belką (1 szt.),
  • pomost wiszący (1 szt.),
  • dwuosobowa huśtawka wahadłowa (2 szt.),
  • huśtawka koniki (2 szt.),

panele do przestrzeni publicznej (diżajn ze sznurka do nauki haftu, szycia, przeszywania, cerowania i tworzenia splotu płóciennego w przestrzeni publicznej),
oraz elementy wyposażenia: kosze na śmieci (2 szt.), ławki z oparciem (5 szt.), regulamin placu zabaw. Wokół urządzeń zabawowych została położona nie tylko nawierzchnia trawiasta ale przede wszystkich nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych EPDM, co dodatkowo wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.
Zrealizowanie całego projektu było możliwe również dzięki pomocy i pracy ze strony Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.
W wyniku realizacji projektu osiągnięty został zapisany w umowie o przyznaniu pomocy cel: „poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, poprzez zaspokojenie ich potrzeb aktywnego wypoczynku. Projekt przyczyni się do wzrostu uczestnictwa w życiu społecznym dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do aktywności rekreacyjnej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych poprzez zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń tzw. małej infrastruktury rekreacyjnej”.
Dzisiaj wybudowany plac zabaw to miejsce służące rekreacji i aktywności fizycznej, gdzie dzieci mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną, spryt oraz kreatywność.
Realizacja przedmiotowego projektu w sposób istotny poprawiła jakość życia mieszkańców Miasteczka Śląskiego oraz podniosła estetykę przestrzeni publicznej tego rejonu miasta.

Mieczysław Dumieński – Prezes Fundacji

Ewa Tempich – Garczarczyk –Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miasteczku Śląskim